VEM TAR ANSVAR FÖR DINA PERSONUPPGIFTER

Som registrerad i VEMs kandidatnätverk ska du alltid känna dig trygg med de personuppgifter du lämnar till oss.
VEM jobbar alltid konfidentiellt och följer lagen inom dataskydd. Vi behandlar och överför inte dina personuppgifter utan ditt samtycke.

I följande Integritetspolicy kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter samt dina rättigheter som registrerad.

Personuppgiftsansvarig

VEM i Småland AB med organisationsnummer 556832-2134 är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter. Företagets adress är Gjuterigatan 20, 553 18 Jönköping, telefon 036-570 11 80.

Har du som kandidat frågor gällande dina registrerade uppgifter, vill ändra eller radera uppgifter kontakta Elin Elmeke, telefon 036-570 11 93. Går också bra att maila ditt ärende till dittkandidatkonto@vem.se

Dataskyddsombud

VEM har enligt Dataskyddsförordningen utsett dataskyddsombud som även registrerats hos Datainspektionen. Kontaktuppgifter till vårt Dataskyddsombud är följande:

Niclas Nordström, 0732-504951, niclas.nordstrom@qnister.com, Qnister AB.

Dataskyddsombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom VEM.

Ändamål med behandlingen och laglig grund

När du söker en ledig tjänst via VEM eller går med i vårt kandidatnätverk behöver vi få viss information från dig för att kunna behandla din ansökan. Din ansökan registreras i VEMs rekryteringssystem, ReachMee och vi behandlar följande personuppgifter; namn, födelsedatum, kön samt kontaktuppgifter som e-post, telefonnummer och adress. För att ansökan ska bli komplett behöver vi även svar på eventuella urvalsfrågor samt CV och personligt brev eller om du själv väljer att söka tjänsten via att importera din LinkedIn profil så får VEM tillgång till den informationen som du uppgett där.

Kompetensprofil

För att kunna matcha din profil mot lediga tjänster behöver vi dina personuppgifter. Som laglig grund behandlar vi endast dina personuppgifter enligt det samtycke du lämnat vid registreringen. Lämnar du inte ditt samtycke kan vi inte spara dina uppgifter eller matcha din profil mot lediga tjänster.

Urvalsfrågor

Baserat på dina svar i urvalsfrågorna i ansökningsformuläret kan du bli refuserad om du inte uppfyller skallkrav enligt kravspecifikationen.

Arbetspsykologiska tester

Vår rekryteringsprocess använder sig av en eller flera arbetspsykologiska tester. Dina svar på testerna jämförs med en förbestämd arbetspsykologisk profil för tjänsten. Den arbetspsykologiska profilen är baserad på kompetenser och andra parametrar hämtade från kravprofilen. Resultat från arbetspsykologiska tester kan ligga till grund för beslut om du går vidare i processen eller inte. Har du frågor ta kontakt med kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.

Överföring av uppgifter

Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga för rekryteringskonsulter och administrativ personal på VEM. Söker du en specifik tjänst ger du även ditt samtycke till att göra dina registrerade uppgifter tillgängliga till berört företag som ska rekrytera, VEMs uppdragsgivare. Registrerar du dig i vårt kandidatnätverk utan att söka en specifik tjänst lämnar vi inte ut några uppgifter förrän vi haft kontakt och fått ditt samtycke. Om din profil kommer upp som match i vårt searcharbete kan din kandidatprofil delas internt på VEM till andra intressanta tjänster som passar din profil.

VEM jobbar alltid konfidentiellt och du kan som kandidat känna dig trygg med de personuppgifter du registrerar hos oss. Samtliga anställda på VEM är väl införstådda i den personuppgiftspolicy som gäller. Vi är även noga med att informera våra uppdragsgivare om hur personuppgifter får hanteras och att spridning ska minimeras till enbart de som direkt är berörda av rekryteringen.

Om du har skyddad identitet ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen. Du bör även vara aktsam om vilken information du delar i din ansökan. Delge därför endast information som är relevant för den aktuella befattningen.

Överföringar till tredje land

Företaget strävar efter att inte överföra uppgifter till ett land eller bolag placerat utanför EU/EES. Om det ändå skulle uppstå ett behov av en sådan överföring kommer företaget vidta lämpliga skyddsåtgärder för att på bästa sätt skydda våra kandidaters personuppgifter.

Lagring och gallring

VEM kommer spara dina personuppgifter i tre år efter att du lämnar ditt samtycke, detta för att kunna uppfylla våra åtaganden mot dig som kandidat och mot våra uppdragsgivare.

Efter tre år kommer vi fråga dig om ett nytt samtycke så att du får möjlighet att fortsätta finnas kvar i vårt kandidatnätverk och matchas mot intressanta tjänster.

Går du vidare i våra rekryteringsprocesser kan VEM komma att behålla dina personuppgifter längre än tre år, om så blir fallet kommer du få ge ditt samtycke till detta.

Dina rättigheter som registrerad

När VEM samlar in och behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Du har rätt att:

  • Begära ett utdrag över de personuppgifter företaget behandlar samt på vilket sätt de behandlas;
  • Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter;
  • Begära att bli raderad. Detta kan dock endast genomföras förutsatt att VEM inte har rätt att behålla uppgifterna på någon annan laglig grund;
  • Begära att behandlingen under vissa omständigheter begränsas, t.ex. under tiden en fråga om huruvida uppgifter är korrekta eller inte utreds; och
  • Nyttja rätten till dataportabilitet.

Begära att bli raderad

Vill du få dina personuppgifter raderade, skicka ett mail till e-post dittkandidatkonto@vem.se. För att kunna identifiera dig korrekt så behöver vi den e-postadress du angav när du registrerade dig samt komplett namn och födelsedatum, räcker med år, månad och dag. När raderingen är genomförd kommer du att få ett bekräftelsemail ifrån oss.

Vill du kontakta oss per telefon går det bra att ringa Elin Elmeke, 036-570 11 93.

Säkerhet

Företaget vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge personuppgifter såsom obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse. Endast behörig personal bundna av sekretess har tillgång till identifierbara personuppgifter.

Övrigt

VEM förbehåller sig rätten att göra ändringar i vår policy, aktuell policy finns alltid på hemsidan.

Vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan erbjuda dig en chef eller kvalificerad specialist.

Kontakta oss
Nätverk